วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปพ คืออะไร


แบบ ปพ. หรือเรียกเต็มๆ ว่า เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีทั้งหมด 9 แบบด้วยกัน คือ

แบบ ปพ.1 คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน

แบบ ปพ.2 คือ ใบประกาศนียบัตร

แบบ ปพ.3 คือ
 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยห้ามทำลาย
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน

– ช่วงชั้นที่ 3และช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนจัดทำ 3 ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน,เขตพื้นที่การศึกษา และสพฐ.
อย่างละ 1 ชุดทั้งนี้สถานศึกษาต้องส่งเอกสารให้เขตพื้นที่การศึกษา 2
ชุดเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง สพฐ.      - สำหรับช่วงชั้นที่ 1 – 2
ทำเพียงชุดเดียวเก็บไว้ที่โรงเรียนเท่านั้น                              
             - กรณีที่กรอกข้อมูลผิด ให้แก้ไขข้อมูลด้วยปากกาสีแดง
พร้อมลงลายมือชื่อผู้อนุมัติด้วยปากกาสีดำ/น้ำเงิน   – ผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ลงผลประเมิน คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน
        – ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ลงผลประเมิน คือ
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน              - ช่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้ลงตัวเลขหน่วยที่จัดให้เรียน และหน่วยที่ได้ เช่น 12.0/12.0

ข้อสังเกต การ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยทำการประเมินสะสมหลาย ๆ ครั้ง
แล้วสรุปสุดท้ายของภาค/ปี ซึ่งสามารถบูรณาการกับการประเมินในวิชาอื่นๆ ได้
เช่นบูรณาการกับวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ หรืออาจประเมิน
ต่างหากโดยสร้างแบบประเมินขึ้นใหม่ค่ะ

แบบ ปพ.4 คือ
แบบแสดงผลการแสดงลักษณะอันพึงประสงค์
สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกณฑ์ที่กำหนด มี 3 ระดับ
คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน

แบบ ปพ.5 คือ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

แบบ ปพ.6 คือ
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
บันทึกและรายงานพัฒนาการและผลการเรียนรู้ ให้ผู้ปกครองทราบ
ควรรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง

แบบ ปพ.7 คือ ใบรับรองผลการศึกษา รับรองผลการเรียนกรณีไม่สำเร็จการศึกษา

แบบ ปพ.8 คือ
ระเบียนสะสม มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุกด้าน เป็นประโยชน์กับการแนะแนว
ส่งต่อให้ใช้ตลอด 12
ปี มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเปลี่ยนแปลงให้บันทึกและลงวันที่กำกับไว้ด้วย

แบบ ปพ.9 คือ
สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ ใช้เป็นหลักฐานการศึกษา
ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอน และใช้เพื่อ
สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (จำเป็นมากสำหรับนักเรียนย้ายโรงเรียนเนื่อง
จากต้องนำไปเทียบหน่วยกิต)

เอกสาร ปพ.1 - 3 สถานศึกษาต้องจัดทำตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษากำหนด
เท่านั้น โดย
ผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สั่งซื้อให้สถานศึกษาทุกแห่งที่เขต
พื้นที่การศึกษารับผิดชอบ
และจัดทำบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน  กรณีชำรุด สูญหาย
ในส่วนกลางให้รายงาน เลขาสพฐ. ส่วนภูมิภาคให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น