วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

หลุมดำทางการศึกษา รอยบาปที่รอการแก้ไข

เป้าหมาย เขาบอกว่านักเรียนต้องมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์สูง โรงเรียนต้องผ่านการรับรองของ สมศ 
นักเรียนต้องเก่ง ต้องดี ต้องมีควาสุข ครูต้อง ........

สิ่งที่เป็นอยู่ทุกปี จนชินชา
ใกล้สิ้นปีงบประมาณ มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
ผอ ถูกสั่งให้ไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน..........
ครู  ถูกสั่งให้ไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทำงานรายงานข้อมูล ส่งเรื่องด่วนที่สุด ด่วนมากๆ ด่วน ........ และต้องทำผลงานด้วยสิ
นักเรียน อยู่กับเพื่อน เล่นเกม ดูโทรทัศน์  ........
ภาคเรียนต่อไป รร เตรียมรับประเมินสารพัด ติวๆๆๆๆๆๆ

ผลสรุปของหน่วยงานต่างๆ ครูไม่มีคุณภาพ นักเรียนแย่ลง
ทางแก้ไข  มีหลายทาง ทำได้ง่าย แต่ไม่มีใครทำ เพราะคนสั่ง ลูกเขาเรียนในโรงเรียนใหญ่ โรงเรียนดัง มีความพร้อมทุกด้าน บ้างก็ลูกโตแล้ว อยู่เมืองนอก

ผลสรุปของคนอ่านกระทู้นี้   คนเขียนคงเครียดจัดมั้ง จะจริงจังอะไรกันนักหนา รู้จักปลงซะบ้าง จะบ่นให้มันได้อะไรขึ้นมา มันเป็นปัญหาโลกแตก อย่ามองโลกในแง่ร้ายดีกว่าน่า

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปพ คืออะไร


แบบ ปพ. หรือเรียกเต็มๆ ว่า เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีทั้งหมด 9 แบบด้วยกัน คือ

แบบ ปพ.1 คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน

แบบ ปพ.2 คือ ใบประกาศนียบัตร

แบบ ปพ.3 คือ
 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยห้ามทำลาย
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน

– ช่วงชั้นที่ 3และช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนจัดทำ 3 ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน,เขตพื้นที่การศึกษา และสพฐ.
อย่างละ 1 ชุดทั้งนี้สถานศึกษาต้องส่งเอกสารให้เขตพื้นที่การศึกษา 2
ชุดเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง สพฐ.      - สำหรับช่วงชั้นที่ 1 – 2
ทำเพียงชุดเดียวเก็บไว้ที่โรงเรียนเท่านั้น                              
             - กรณีที่กรอกข้อมูลผิด ให้แก้ไขข้อมูลด้วยปากกาสีแดง
พร้อมลงลายมือชื่อผู้อนุมัติด้วยปากกาสีดำ/น้ำเงิน   – ผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ลงผลประเมิน คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน
        – ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ลงผลประเมิน คือ
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน              - ช่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้ลงตัวเลขหน่วยที่จัดให้เรียน และหน่วยที่ได้ เช่น 12.0/12.0

ข้อสังเกต การ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยทำการประเมินสะสมหลาย ๆ ครั้ง
แล้วสรุปสุดท้ายของภาค/ปี ซึ่งสามารถบูรณาการกับการประเมินในวิชาอื่นๆ ได้
เช่นบูรณาการกับวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ หรืออาจประเมิน
ต่างหากโดยสร้างแบบประเมินขึ้นใหม่ค่ะ

แบบ ปพ.4 คือ
แบบแสดงผลการแสดงลักษณะอันพึงประสงค์
สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกณฑ์ที่กำหนด มี 3 ระดับ
คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน

แบบ ปพ.5 คือ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

แบบ ปพ.6 คือ
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
บันทึกและรายงานพัฒนาการและผลการเรียนรู้ ให้ผู้ปกครองทราบ
ควรรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง

แบบ ปพ.7 คือ ใบรับรองผลการศึกษา รับรองผลการเรียนกรณีไม่สำเร็จการศึกษา

แบบ ปพ.8 คือ
ระเบียนสะสม มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุกด้าน เป็นประโยชน์กับการแนะแนว
ส่งต่อให้ใช้ตลอด 12
ปี มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเปลี่ยนแปลงให้บันทึกและลงวันที่กำกับไว้ด้วย

แบบ ปพ.9 คือ
สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ ใช้เป็นหลักฐานการศึกษา
ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอน และใช้เพื่อ
สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (จำเป็นมากสำหรับนักเรียนย้ายโรงเรียนเนื่อง
จากต้องนำไปเทียบหน่วยกิต)

เอกสาร ปพ.1 - 3 สถานศึกษาต้องจัดทำตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษากำหนด
เท่านั้น โดย
ผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สั่งซื้อให้สถานศึกษาทุกแห่งที่เขต
พื้นที่การศึกษารับผิดชอบ
และจัดทำบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน  กรณีชำรุด สูญหาย
ในส่วนกลางให้รายงาน เลขาสพฐ. ส่วนภูมิภาคให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด