วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากการศึกษาการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจในหลายหน่วยงาน หรือแม้แต่ในสถานศึกษาหลายแห่ง ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือมุ่งเน้นกิจกรรมในรูปแบบของการเกษตร แปลงสาธิตต่างๆ  แต่หากศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว จะเข้าใจว่าเราสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม หรือทุกงาน  แม้กระทั่งเวลาเขียนแผนการสอนก็ให้ถามว่าแผนของเรามีความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง หรือไม่ ความรู้ที่นักเรียนจะได้  คุณธรรมที่เน้นคืออะไร นี่คือสิ่งที่ทุกคนควรเข้าใจ

1 ความคิดเห็น:

  1. Uttaradit Rajabhat University
    Ladyboys cannot thrive or succeed in society without individual and institutional sponsors. I am proud to say that Uttaradit Rajabhat University, my university, is finally becoming a leader in ladyboy rights. We have taken three steps to promote and secure ladyboy freedom. First, our student dormitories have a new ladyboy section in addition to the male and female sections. I have volunteered to be the Ladyboy dorm advisor and have already planned for a variety of pajama parties. Second, we have created a ladyboy mentoring program for ladyboys facing bullying or harassment. Finally, we have created a "Ladyboy for a Week" campaign where the President and Deans of Uttaradit Rajabhat University dress and act as Ladyboys around campus and at home for a week. I helped the President dress as a ladyboy and applied his make-up and it was all good fun. Any individuals or institutions wishing to folow the lead of Uttaradit Rajabhat University should contact me for more details.zedmi 317

    ตอบลบ